✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຂວງຈຳປາສັກ