✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຫ້ອງການ ທຫລ
ທ່ານ  ສຸກັນ  ຈັນທະວົງ


ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ  ນ້ອຍຄໍາພັນ  ສໍປະເສີດ


ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ  ນາງ  ເຂັມຄໍາ  ຄັດສະຫວ່າງ


ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ  ນາງ  ເພັດສະໝອນ  ແສງຈັນ


ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ