✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສະຖາບັນການທະນາຄານ
ທ່ານ  ປອ. ອາຄົມ   ປຣະເສີດ


ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ
ທ່ານ  ນາງ  ປອ ທອນມີ  ແກ້ວກິນນາລີ


ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ
ທ່ານ  ພຸດສາລາ  ອົມດາລາ


ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ
ທ່ານ  ພອນສະຫວັນ  ຄໍາພາວົງ


ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ
ທ່ານ  ປອ ສົມປະສົງ   ພົມມະສານ


ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ