✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ
ທ່ານ  ຈິນດາໄມ  ວິໄລຫົງສ໌


ວ່າການ ຫົວໜ້າສໍານັກງານ
ທ່ານ  ນາງ  ຂັນທະລີ   ວົງໄຊຍະລາດ


ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານ
ທ່ານ  ນາງ  ນັນທະ  ພົມມະວົງສາ


ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານ
ທ່ານ  ນາງ  ວິໄລພອນ  ສິດທິໂສ


ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານ