✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານເສດຖະກິດ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2002 28-01-2017
22 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2000 28-01-2017
23 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 1999 28-01-2017
24 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 1998 28-01-2017
25 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 1997 28-01-2017
26 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 1996 28-01-2017
27 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 1994 28-01-2017
28 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 1993 28-01-2017