✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານເສດຖະກິດ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2012 28-01-2017
12 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2011 28-01-2017
13 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2010 28-01-2017
14 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2009 28-01-2017
15 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2008 28-01-2017
16 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2007 28-01-2017
17 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2006 28-01-2017
18 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2005 28-01-2017
19 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2004 28-01-2017
20 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2003 28-01-2017