✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມບັນຊີແລະການເງິນ
ທ່ານ  ນາງ  ນະຄອນສີ  ມະໂນທັມ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ສອນນາລີ  ພົມມາໄຊ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ວຽງນະຄອນ  ຂະທຸມພົມ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ສຸລະໄຊ   ດວງວິໄຈ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ