✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົດລະບຽບ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ກົດລະບຽບບໍລິຫານທຸລະກິດເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 03/ທຫລ 28-12-2000
32 ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຄັງສາງໃນລະບົບທະນາຄານ 03/ທຫລ 25-12-1997
33 ລະບຽບການສໍາລັບການບໍລິການຮັບຊ່ວງຊື້ຫຼຸດລາຄາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 190/ທຫລ 13-04-1994