✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົດລະບຽບ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 002/ຄຄຊ 24-07-2013
22 ລະບຽບ ກ່ຽວກັບການຖອກທຶນຈົດທະບຽນ ຂອງສະຖາບັນການເງິນ 01/ທຫລ 23-10-2012
23 ລະບຽບກ່ຽວກັບການດັດສົມສະພາບຄ່ອງທ້າຍມື້ 04/ທຫລ 19-09-2011
24 ລະບຽບ ການນຳໃຊ້ຫ້ອງບັນຈຸຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສຳຮອງຂໍ້ມູນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 196/ສຂທ 20-06-2011
25 ລະບຽບກ່ຽວກັບສັນຍາຊື້-ຂາຍຝາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (FX SAWPS) 02/ທຫລ 28-04-2011
26 ລະບຽບການນໍາໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ເງິນລົງທຶນ ຂອງທຫລ 01/ທຫລ 28-01-2010
27 ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 01/ທຫລ 03-03-2009
28 ລະບຽບການປິດສະຫຼຸບບັນຊີປະຈຳປີຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 02/ທຫລ 16-05-2007
29 ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຄັງຍ່ອຍຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 02/ທຫລ 09-06-2003
30 ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄັງດັດສົມຄັງເງີນສົດ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 05/ທຫລ 09-07-2002