✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົດລະບຽບ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການພຽງພໍຂອງທຶນ ສຳລັບສະຖາບັນການເງິນ 13/ທຫລ 19-12-2014
12 ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບຫນການເງິນ 1330/ກຕຂ 22-11-2014
13 ລະບຽບກ່ຽວກັບບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ ສະຖາບັນການເງິນ 12/ທຫລ 04-09-2014
14 ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານດູແລຊັບສິນ 010/ຄຄຊ 07-05-2014
15 ລະບຽບ ກ່ຽວກັບເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 01/ທຫລ 21-04-2014
16 ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 007/ຄຄຊ 03-04-2014
17 ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ(ສະບັບປັບປຸງ) 004/ຄຄຊ 18-02-2014
18 ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 003/ຄຄຊ 18-02-2014
19 ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບ(ສະບັບປັບປຸງ) 002/ຄຄຊ 18-02-2014
20 ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຊື້-ຂ່ຍຮຸ້ນທາງອິນເຕີເນັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ 001/ຄຄຊ 24-07-2013