✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົດລະບຽບ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການສະໜອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທຶນຈົດທະບຽນ, ໂຄງສ້າງຜູ່ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຜູ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 006/ຄຄຊ 28-11-2016
2 ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມເຊື່ອຖືຈາກຕ່າງປະເທດ 002/ຄຄຊ 08-12-2015
3 ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ 003/ຄຄຊ 08-12-2015
4 ລະບຽບການວ່າດ້ວຍບັນຊີຕາງໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ 004/ຄຄຊ 08-12-2015
5 ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຜູ່ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) 005/ທຫລ 08-12-2015
6 ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ໂປຮແກຣມ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ ທຫລ ແບບອອນລາຍ 15/09/2015 05/ທຫລ 15-09-2015
7 ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 019/ຄຄຊ 27-07-2015
8 ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ວຽກງານຫຼັກຊັບ 001/ຄຄຊ 07-04-2015
9 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ຫັກເງິນແຮໜີ້ ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 02/ທຫລ 04-02-2015
10 ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ 019/ຄຄຊ 22-12-2014