ລະບຽບຄຸ້ມຄອງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ
ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ຊື່ເອກະສານ ເລກທີ / ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ທຶນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 721/ທຫລ, 22-09-2022
2. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂສະຖານບັນການເງິນທີ່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ 402/ທຫລ, 31-05-2022
3. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂສະຖານບັນການເງິນທີ່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ 402/ທຫລ, 31-05-2022
4. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 400/ທຫລ, 30-05-2022
5. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 400/ທຫລ, 30-05-2022
6. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການແຕ່ຫົວທີຕໍ່ສະຖາບັນການເງິນ 374/ທຫລ, 16-05-2022
7. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການແຕ່ຫົວທີຕໍ່ສະຖາບັນການເງິນ 374/ທຫລ, 16-05-2022
8. ເລື່ອງ: ການລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 298/ກຄທ, 03-05-2022
9. ຫົວຂໍ້ພັນທະໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 27-01-2022
10. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຂອບເຂດການສະໜອງສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 296/ທຫລ, 17-06-2021
11. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 251/ທຫລ, 08-04-2020
12. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 251/ທຫລ, 08-04-2020
13. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ເງິນລົງທຶນຕ່ຳສຸດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 752/ທຫລ, 27-08-2019
14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
22. ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງທະນາຄານ. 898/ທຫລ, 14-11-2018
23. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 512/ທຫລ, 29-06-2018
24. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ. 42/ທຫລ, 15-01-2016
25. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ. 42/ທຫລ, 15-01-2016
26. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຮັກສາອັດຕາສ່ວນເງິນສົດຄ້າງຄັງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 761/ທຫລ, 03-09-2013
27. ການກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ການພິມເຜີຍແຜ່ຖານະການເງິນ. 338/ທຫລ, 13-09-2012
28. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ວິທີການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ການປັບໃໝຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 361/ທຫລ, 23-04-2012
29. ການເພີ່ມທະວີການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ. 233/ກຄທ, 23-04-2012
30. ການປ້ອງກັນຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງທະນາຄານທຸລະະກິດ. 21/ທຫລ, 17-01-2012
31. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 1034/ທຫລ, 22-11-2011
32. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຮັກສາລະດັບຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 818/ທຫລ, 20-10-2010
33. ລະບຽບກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ເງິນລົງທຶນ. 01/ທຫລ, 28-01-2010
34. ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ. 536/ກຄທສ, 14-10-2009
35. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດເວລາການສົ່ງການສົ່ງລາຍງານທາງບັນຊີ ຫຼື ທາງການເງິນ. 256/ທຫລ, 24-05-2007
36. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ. 135/ທຫລ, 20-03-2007