✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ພາກສ່ວນເງິນຕາ ແລະ ທະນາຄານ

ລຳດັບ ລາຍການ ດາວໂຫລດ Excel ດາວໂຫລດ ສຳນວນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
1 ຖານະການເງິນທົ່ວລະບົບທະນາຄານ
2 ຖານະການເງິນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
3 ຖານະການເງິນທະນາຄານທຸລະກິດ
4 ອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ
5 ອັດຕາດອກເບ້ຍ
6 ຂໍ້ມູນດ້ານຫຼັກຊັບ
7 ຊັບສິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ
8 ເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ
9 ເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ
10 ສິນເຊື່ອແຍກຕາມຂະແໜງການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ