✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
91 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປິດບັນຊີປະຈໍາປີ 233/ກບຊ 17-09-2004
92 ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ່ວຍແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 03/ທຫລ 06-08-2004
93 ຄໍາແນະນໍາເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງມາດຕາຂອງ ບົດແນະນໍາ ເລກທີ 01/ທຫລ 05-02-2004
94 ຄໍາສັ່ງແນະນໍາກ່ຽວກັບການພັດທະນາແລະການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການຂ່າວສານຢູ່ໃນສປປລາວ ເລກທີ່:14/ກມສພ 21-12-2001
95 ແຈ້ງການ ແນະນໍາວິທີການຈົດກ່າຍບັນຊີນອກໃບສະຫຼູບຊັບສົມບັດ 02-10-2001
96 ຄຳສັ່ງແນະນຳ: ເຖິງຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານທຸລະກິດ ອີງຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳ ຂອງກົມສິນເຊື່ອທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 168/ກຄທ 24-02-1999
97 ຄຳສັ່ງແນະນຳ: ເຖິງຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານທຸລະກິດ ທົ່ວປະເທດ ອີງຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ປີ 1996 ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2000 13/ກສຊ 12-01-1996
98 ຄຳແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະຈາຍແຫຼ່ງທືນສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖາກິດ 3224/ກບທ 01-01-1970