✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
81 ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຕີມູນຄ່າຜິດດ່ຽງບັນຊີ ຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 393/ກບຊ 17-06-2005
82 ບົດແນະນໍາກ່ຽວ ກັບການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ 350/ບຊ 17-05-2005
83 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານເຄືອຄ່າຍຄອມພິວເຕີພາຍໃນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 342/ບຊ 12-05-2005
84 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ ໂປລໂຕຄອລ ແບບຄົງທີ່ ຫຼື Fix Protocol 324/ກບຊ 29-04-2005
85 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ 320/ກບຊ 27-04-2005
86 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ ການຕິດຕໍ່ນໍາໃຊ້ສັນຍານ Internet ແບບຜ່ານສາຍໂທລະສັບຫຼື Dail UP 208/ກບຊ 01-04-2005
87 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ Internet 91/ກບຊ 22-03-2005
88 ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການປອ້ງກັນ ແລະ ປາບປາມ ໄວຣັດສຄອມພີວເຕີ 55 /ກບຊ 26-02-2005
89 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການສໍາຮອງຖານຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ 53/ກບຊ 25-02-2005
90 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການປິດບັນຊີທ້າຍປີສໍາລັບຖານຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ 296/ກບຊ 28-12-2004