✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
71 ບົດແນະນຳການບັນທຶກບັນຊີ ກ່ຽວກັບການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນ 134/ກບຊ 13-06-2011
72 ບົດແນະນຳການບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະສະຖາບັນການເງິນກ່ຽວກັບທຸລະກຳດ້ານຫຼັກຊັບ 207/ກບຊ 15-12-2010
73 ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການປິດບັນຊີປະຈໍາປີ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຂື້ນກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 156/ກບຊ 20-09-2010
74 ບົດແນະນຳການບັນທຶກບັນຊີ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າສຸດ 14/ກບຊ 20-01-2010
75 ບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດ 536/ກຄທສ 14-10-2009
76 ຄຳແນະນໍາກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນງານເພື່ອຕ້ານການຟອກເງີນຂອງສະຖາບັນການເງີນທີ່ຢູ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ 02/ທຫລ 16-09-2008
77 ເງື່ອນໄຂໃນການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງທະນາຄານ ສປປ ລາວ 704/ກຄທສ 31-12-2007
78 ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດ ສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ 705/ກຄທສ 31-12-2007
79 ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການລາຍງານທຸລະກຳທີ່ມີລັກສະນະພາໃຫ້ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງີນ 66/ທຫລ 15-10-2007
80 ບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຂອບເຂດການໃຫ້ສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 231/ກຄທສ 02-07-2007