✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
61 ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປິດບັນຊີ ປະຈຳປີຊອງທະນາຄານທຸລະກິດ 667/ກບຊ 20-12-2013
62 ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນ (OD) 663/ກບຊ 19-12-2013
63 ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີ່ມການບັນຊີກ່ຽວກັບການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນ 535/ກບຊ 10-10-2013
64 ບົດແນະນຳການປິດບັນຊີປະຈຳປີຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 96/ກບຊ 14-02-2013
65 ບົດແນະນຳການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າສະກຸນໜຶ່ງກັບເງິນຕາອີກສະກຸນໜຶ່ງ 658/ກບຊ 13-09-2012
66 ບົດແນະນຳການຕີມູນຄ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 617/ກບຊ 28-08-2012
67 ບົດແນະນຳການບັນທຶກບັນຊີກ່ຽວກັບເງິນຝາກມີກຳນົດຂອງລູກຄ້າທີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ 246/ກບຊ 24-10-2011
68 ບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 541/ກຄທ, ລົງວັນທີ 29/09/2011 541/ກຄທ 29-09-2011
69 ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເຕັກນິກ ຢູ່ຫ້ອງບັນຈຸຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສູນສໍາຮອງຂໍ້ມູນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 297/ສຂທ 24-08-2011
70 ບົດແນະນຳການບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດກ່ຽວກັບສັນຍາຊື້-ຂາຍຝາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 202/ກບຊ 26-07-2011