✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້ລະບົບ RTGS ແບບ STP 1188/ກຕຂ 29-08-2017
32 ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ສະບັບ IAS 10: ເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ 382/ກບງ 05-07-2017
33 ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ສະບັບ IAS 21 ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 285/ກບງ 26-05-2017
34 ຄຳແນະນຳຂັ້ນຕອນກະກຽມອຸປະກອນ RTGS 557/ກຕຂ 26-04-2017
35 ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ MT202 556/ກຕຂ 26-04-2017
36 ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້ລະບົບ RTGS ຮູບແບບຂໍ້ຄວາມMT199 & MT999 558/ກຕຂ 26-04-2017
37 ບົດແນະນຳການບັນທຶກບັນຊີກ່ຽວກັບຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນ ສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 476/ກບງ 01-09-2016
38 ບົດແນະນຳສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບເງິນກູ້ປ່ອຍຮ່ວມ Syndicated loan 242/ກບຊ 20-05-2016
39 ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 01/ທຫລ 01-04-2016
40 ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການຊົ່ວຄາວຕໍ່ຊັບສິນທີ່ພົວພັນກັບການຟອກເງິນ ຫຼື ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 08/ຄຕຟງ 30-03-2016