✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບເຕັກນິກການສ້າງນິຕິກໍາ ຂອງຜູ້ວ່າການ ແລະ ຫົວໜ້າກົມ 01/ກນກ 29-01-2020
22 ຄໍາແນະນໍາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍແຊັກ 01/ທຫລ 27-05-2019
23 ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ການຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງທະນາຄານ 898/ກຄທ 14-11-2018
24 ຄໍາແນະວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານການເຄື່ອນ ໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນ 22/ກຄສງ 26-09-2018
25 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຕົວຊີ້ບອກທຸລະກຳທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 0001/ສຄຄຊ 02-03-2018
26 ຄຳແນະນຳການໂອນເງິນລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການດ້ວຍກັນເພື່ອໂອນໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຕົນ 262/ກຕຂ 14-02-2018
27 ບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 172/ທຫລ, ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017) 970/ກຄທ 07-11-2017
28 ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້ລະບົບ RTGS ແບບ STP 1188/ກຕຂ 29-08-2017
29 ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ສະບັບ IAS 10: ເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ 382/ກບງ 05-07-2017
30 ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ສະບັບ IAS 21 ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 285/ກບງ 26-05-2017