✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ບໍລິການຮັບຊຳລະແທນ (Bill Payment Service Provision) 022/ຄລຊ 07-01-2022
12 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ຕົວແທນໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ (Agent of Payment Service Provision) 1088/ຄລຊ 31-12-2021
13 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ 666/ຄລຊ 24-08-2021
14 ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການການຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໄປເປັນຮ້ານຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ. 878/ກນງ 02-08-2021
15 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ບໍລິການບັດຊຳລະ 422/ຄລຊ 31-05-2021
16 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຮູບແບບຂໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 119/ກຄສງ 12-03-2021
17 ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທະນະບັດໃນຂອດຈໍລະຈອນ 688/ກພໜ 12-11-2020
18 ເລື່ອງ: ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍບັນຊີທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ 525/ກຄທ 11-09-2020
19 ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງ ການເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບຍ່ອຍ, ການເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ, ການພັດທະນາ ແລະ ການອອກອະນຸຍາດຜະລິດຕະພັນການໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ 648/ຄລຊ 24-08-2020
20 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງ ການເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບຍ່ອຍ, ການເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິຫານຊຳລະ ການພັດທະນາ ແລະ ການອອກຜະລິດຕະພັນການໃຫ້ບໍລິຫານຊຳລະ 648/ຄລຊ 24-08-2020