✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຄຳແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະຈາຍແຫຼ່ງທືນສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖາກິດ 3224/ກບທ 09-11-2023
2 ບົດແນະນຳຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 363/ກຄງຕ 04-09-2023
3 ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ 323/ກຄງຕ 28-08-2023
4 ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 403/ກຄທ 01-06-2022
5 ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ 03/ຄຕຟງ 27-04-2022
6 ເລື່ອງ: ແນະນຳການເປີດບັນຊີເງິນຝາກຮອງຮັບເງິນລົງທຶນຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 583/ກນງ 22-04-2022
7 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ 222/ຄລຊ 03-03-2022
8 ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 189/ກຄທ 08-02-2022
9 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການລາຍງານຂອງຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບຊຳລະ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ 077/ຄລຊ 24-01-2022
10 ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕາ 53 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 11/ກຄທ 10-01-2022