✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ບໍລິການບັດຊຳລະ 422/ຄລຊ 31-05-2021
2 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຮູບແບບຂໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 119/ກຄສງ 12-03-2021
3 ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທະນະບັດໃນຂອດຈໍລະຈອນ 688/ກພໜ 12-11-2020
4 ເລື່ອງ: ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍບັນຊີທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ 525/ກຄທ 11-09-2020
5 ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງ ການເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບຍ່ອຍ, ການເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ, ການພັດທະນາ ແລະ ການອອກອະນຸຍາດຜະລິດຕະພັນການໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ 648/ຄລຊ 24-08-2020
6 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງ ການເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບຍ່ອຍ, ການເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິຫານຊຳລະ ການພັດທະນາ ແລະ ການອອກຜະລິດຕະພັນການໃຫ້ບໍລິຫານຊຳລະ 648/ຄລຊ 24-08-2020
7 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນການ 01/ສປງ 06-07-2020
8 ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍໂຄງການສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ COVID-19 1422/ບກ 27-05-2020
9 ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) 249/ກຄທ 11-05-2020
10 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບເຕັກນິກການສ້າງນິຕິກໍາ ຂອງຜູ້ວ່າການ ແລະ ຫົວໜ້າກົມ 01/ກນກ 29-01-2020