✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ເລື່ອງ: ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍບັນຊີທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ 525/ກຄທ 11-09-2020
2 ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງ ການເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບຍ່ອຍ, ການເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ, ການພັດທະນາ ແລະ ການອອກອະນຸຍາດຜະລິດຕະພັນການໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ 648/ຄລຊ 24-08-2020
3 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນການ 01/ສປງ 06-07-2020
4 ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍໂຄງການສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ COVID-19 1422/ບກ 27-05-2020
5 ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) 249/ກຄທ 11-05-2020
6 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບເຕັກນິກການສ້າງນິຕິກໍາ ຂອງຜູ້ວ່າການ ແລະ ຫົວໜ້າກົມ 01/ກນກ 29-01-2020
7 ຄໍາແນະນໍາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍແຊັກ 01/ທຫລ 27-05-2019
8 ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ການຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງທະນາຄານ 898/ກຄທ 14-11-2018
9 ຄໍາແນະວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານການເຄື່ອນ ໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນ 22/ກຄສງ 26-09-2018
10 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຕົວຊີ້ບອກທຸລະກຳທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 0001/ສຄຄຊ 02-03-2018