✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕາ 53 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 11/ກຄທ 10-01-2022
2 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ບໍລິການຮັບຊຳລະແທນ (Bill Payment Service Provision) 022/ຄລຊ 07-01-2022
3 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ຕົວແທນໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ (Agent of Payment Service Provision) 1088/ຄລຊ 31-12-2021
4 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ 666/ຄລຊ 24-08-2021
5 ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການການຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໄປເປັນຮ້ານຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ. 878/ກນງ 02-08-2021
6 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ບໍລິການບັດຊຳລະ 422/ຄລຊ 31-05-2021
7 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຮູບແບບຂໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 119/ກຄສງ 12-03-2021
8 ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທະນະບັດໃນຂອດຈໍລະຈອນ 688/ກພໜ 12-11-2020
9 ເລື່ອງ: ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍບັນຊີທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ 525/ກຄທ 11-09-2020
10 ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງ ການເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບຍ່ອຍ, ການເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ, ການພັດທະນາ ແລະ ການອອກອະນຸຍາດຜະລິດຕະພັນການໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ 648/ຄລຊ 24-08-2020