✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຄະນະຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ທ່ານ  ບຸນເຫຼືອ  ສິນໄຊວໍຣະວົງ


ຜູ້ວ່າການ ທຫລ
ທ່ານ  ນາງ  ວັດທະນາ  ດາລາລອຍ


ຮອງ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ
ທ່ານ  ນາງ  ຂັນແກ້ວ  ຫຼ້າມະນີເງົາ


ຮອງ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ